Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii i zalecenia sanitarne anty Covid-19

Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i zaleceń sanitarnych. Dzięki temu w pełni skorzystają z zajęć.

 1. Uczestnik przychodzi na zajęcia w dniu i godzinie wskazanej w umowie na kurs.
 2. Uczestnik przychodzi na zajęcia punktualnie.
 3. Uczestnik na każde zajęcia przynosi podręcznik i własne przybory do pisania.
 4. Uczestnik kursu przestrzega zasad pracy w grupie, tzn. dzieli się swoją opinią i pomysłami oraz daje pozostałym Uczestnikom możliwość swobodnej wypowiedzi. Przestrzega „konstytucji” grupy przyjętej przez Uczestników na pierwszych zajęciach.
 5. Uczestnik kursu bierze aktywny udział w ćwiczeniach, zabawach, grach i eksperymentach w trakcie zajęć zaproponowanych mu przez trenera. Po zajęciach zostawia porządek na swoim miejscu.
 6. Uczestnik ćwiczy w domu umiejętności poznane na zajęciach i rozwiązuje zadania z podręcznika kursu. Rodzice pomagają w tym Uczestnikowi dbając, aby nie był to przymus, a fajna zabawa.
 7. Akademia zapewnia bezpłatne konsultacje dla Uczestników, którzy ze względu na chorobę przez 2 i więcej tygodni byli nieobecni na zajęciach. Konsultacje odbywają się zdalnie dla min. 2 osób w grupie. Termin konsultacji wskazuje sekretariat w porozumieniu z trenerem kursu na prośbę rodziców.
 8. Uczestnik samodzielnie wraca do domu po zajęciach, jeżeli Rodzic pisemnie poinformuje o tym Akademię.
 9. Po zajęciach Uczestnika odbiera Rodzic lub inna pisemnie wskazana przez niego osoba. Punktualnie :-).
 10. Istnieje możliwość wykupienia opieki nad dzieckiem w przypadku niemożności punktualnego odebrania dziecka. Opłata wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 30 minut opieki po zakończonych zajęciach. Płatne pracownikowi Akademii, który opiekował się dzieckiem.
 11. W przypadku rezygnacji z kursu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jest zaliczana na następny kurs w Akademii.

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu Covid-19:

 

Jeżeli wszyscy stosować się będą do zaleceń sanitarnych i regulaminu Akademii, dzieci będą jeszcze lepiej chronione i bezpieczne.

 

Pełen tekst „Regulaminu funkcjonowania Akademii w czasie epidemii” dostępny jest w siedzibie Akademii przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie.

Zachowujemy reżim sanitarny