Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii

Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Dzięki temu w pełni skorzystają z wybranego przez siebie kursu.

1. Zajęcia odbywają się w grupach liczących 8 – 12 osób.
2. Uczestnicy kursów przychodzą punktualnie na zajęcia.
3. Akademia zapewnia bezpłatne konsultacje dla uczestników, którzy byli nieobecni na swoich zajęciach. Konsultacje odbywają się w wymiarze 1h zajęciowej na każdą grupę raz w miesiącu dla min. 2 nieobecnych uczestników. Termin konsultacji wskazuje sekretariat w porozumieniu z trenerem kursu na prośbę rodziców.
4. Uczestnik na każde zajęcia przynosi podręcznik i inne materiały dydaktyczne wskazane przez trenera.
4a. Kursant otrzymuje podręcznik w cenie kursu. Otrzymany egzemplarz jest do jego wyłącznej dyspozycji. Kursant nie może udostępniać podręcznika osobom trzecim. Właścicielem praw autorskich do podręcznika jest Akademia.
5. Uczestnik ćwiczy w domu umiejętności poznane na zajęciach i rozwiązuje zadania z podręcznika kursu. Rodzice pomagają w tym dzieciom dbając, aby nie był to przymus, a fajna zabawa.
6. Uczestnik kursu bierze aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach, zabawach, grach i eksperymentach w trakcie zajęć zaproponowanych mu przez trenera. Po zajęciach zostawia porządek na swoim miejscu.
7. Uczestnik kursu przestrzega zasad pracy w grupie, tzn. dzieli się swoją opinią i pomysłami oraz daje pozostałym Uczestnikom możliwość swobodnej wypowiedzi. Przestrzega „konstytucji” grupy przyjętej przez uczestników na pierwszych zajęciach.
8. Rodzic odbiera dziecko po zajęciach punktualnie.
9. Rodzic odbiera dziecko osobiście lub upoważnia pisemnie inną osobę do odebrania kursanta.
10. Istnieje możliwość wykupienia opieki nad dzieckiem w przypadku niemożności punktualnego odebrania dziecka. Opłata wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 30 minut opieki po zakończonych zajęciach. Płatne pracownikowi Akademii, który opiekował się dzieckiem.
11. Opłata rezerwacyjna w przypadku rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi. Jest zaliczana na następny kurs w Akademii.