Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii i zalecenia sanitarne anty Covid-19

Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Akademii w Olsztynie. Dzięki temu w pełni skorzystają z zajęć.

 1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Dzięki temu w pełni skorzystają z zajęć.
 2. Uczestnik przychodzi na zajęcia w dniu i godzinie wskazanej w umowie na kurs.
 3. Uczestnik przychodzi na zajęcia punktualnie.
 4. Uczestnik na każde zajęcia przynosi podręcznik i własne przybory do pisania, w tym długopis :-).
 5. Uczestnik kursu przestrzega zasad pracy w grupie, tzn. dzieli się swoją opinią i pomysłami oraz daje pozostałym Uczestnikom możliwość swobodnej wypowiedzi. Przestrzega „konstytucji” grupy zajęciowej przyjętej przez Uczestników na pierwszych spotkaniach.
 6. Uczestnik kursu bierze aktywny udział w ćwiczeniach, zabawach, grach i eksperymentach w trakcie zajęć zaproponowanych mu przez trenera. Po zajęciach zostawia porządek na swoim miejscu.
 7. Uczestnik ćwiczy w domu umiejętności poznane na zajęciach i rozwiązuje zadania z podręcznika kursu. Rodzice pomagają w tym Uczestnikowi dbając, aby nie był to przymus, a fajna zabawa.
 8. Akademia zapewnia bezpłatne konsultacje dla Uczestników, którzy ze względu na chorobę przez 2 i więcej tygodni byli nieobecni na zajęciach. Termin konsultacji wskazuje sekretariat w porozumieniu z trenerem kursu na prośbę rodziców.  Rodzic może raz przełożyć termin konsultacji w przypadku choroby Uczestnika wysyłając SMS lub mail, nie później niż do godz. 9 rano w dniu zajęć. W innym przypadku konsultacje uznaje się za zrealizowane.
 9. Uczestnik w wieku 9 (i mniej lat) samodzielnie wraca do domu po zajęciach, jeżeli Rodzic pisemnie poinformuje o tym Akademię.
 10. Rodzic (lub inna pisemnie wskazana przez niego osoba) odbiera uczestnika po zajęciach. Punktualnie :-).
 11. Istnieje możliwość wykupienia opieki nad dzieckiem w przypadku niemożności punktualnego odebrania dziecka. Opłata wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 30 minut opieki po zakończonych zajęciach. Płatne pracownikowi Akademii, który opiekował się dzieckiem.
 12. W przypadku rezygnacji z kursu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jest zaliczana na następny kurs w Akademii.

„Regulamin” ten dostępny jest w siedzibie Akademii przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie.

Zachowujemy reżim sanitarny