Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą za pomocą FORMULARZA KONTAKTOWEGO oraz dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji miejsca na usługę wyszczególnioną w polu „OFERTA w FORMULARZU REJESTRACJI MIEJSCA
 2. FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA – formularz dostępny na stronie internetowej efektywna-nauka.pl umożliwiający wybór i zapisanie uczestnika na wzięcie udziału w Usłudze wyszczególnionej w polu „OFERTA”.
 3. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej efektywna-nauka.pl w zakładce „KONTAKT” umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 4. USŁUGODAWCA – Ireneusz Górski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Ireneusz Górski z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP: 8761627194, tel.: 89 521 87 45, adres e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl.
 5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem:
 1. STRONA – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem efektywna-nauka.pl
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) Usługodawca publikuje niniejszy Regulamin , który określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)  tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed

przystąpieniem do korzystania z usługi elektronicznej oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do FORMULARZA REJESTRACJI MIEJSCA i FORMULARZA KONTAKTOWEGO jest bezpłatny, nie wymaga od Usługobiorcy jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. USŁUGA REZERWACJI jest odpłatna i wymaga:

1)  wypełnienia FORMULARZA REZERWACJI MIEJSCA, w którym należy wpisać dane Usługobiorcy tj.  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane uczestnika (osoby, na rzecz której Usługobiorca rezerwuje miejsce): imię i nazwisko uczestnika, klasę do której uczęszcza w szkole lub wiek. Ponadto z listy należy wybrać nazwę usługi, na którą uczestnik ma być zapisany. FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA umożliwia zapisanie więcej niż jednego uczestnika poprzez kliknięcie w pole „Zgłoś kolejnego uczestnika”.

2)  uiszczenia przez Usługobiorcę zapłaty zaliczki za zamówienie:

– przelewem bankowym lub kartą kredytową on-line za pomocą systemu Tpay. Warunkiem rezerwacji za pomocą zaliczki płaconej za pośrednictwem Tpay jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Usługodawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay lub

– tradycyjnym przelewem bankowym na nr konta:

Akademia Ireneusz Górski

ING Bank Śląski S.A.

19 1050 1807 1000 0097 3666 3726

w terminie trzech dni od dnia wysłania zgłoszenia poprzez FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Usługodawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub

– kartą płatniczą w sekretariacie Usługodawcy pod adresem: ul. Ratuszowa 3/1, 10-116 Olsztyn, w terminie trzech dni od dnia wysłania zgłoszenia poprzez FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA

 1. Jeśli Usługobiorca nie wpłaci zaliczki lub nie dotrzyma ustalonego terminu jej wpłaty Usługodawca nie zarezerwuje usługi. Zaliczka opłacona z opóźnieniem zostanie zwrócona Usługobiorcy na jego żądanie w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty lub przekazem pocztowym wskazanym przez Usługobiorcę lub w innej uzgodnionej pisemnie formie.
 2. Zaliczka zawiera podatek VAT.
 3. Przed skorzystaniem z procesu wpłaty zaliczki poprzez Tpay, Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem TPay znajdującym się na stronie płatności.  Wpłata zaliczki poprzez system TPay jest równoznaczna z akceptacją  jego treści.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay
 5. W celu otrzymania faktury VAT Usługobiorca może zgłosić ten fakt poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w FORMULARZU REZERWACJI MIEJSCA lub w sekretariacie Usługodawcy (ul. Ratuszowa 3/1, 10-116 Olsztyn), podając dane do faktury VAT. Wniosek o fakturę można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@efektywna-nauka.pl w terminie 14 dni od rezerwacji.
 6. Przedmiotem usługi rezerwacji jest zapisanie (zagwarantowanie miejsca) uczestnika na usługę wyszczególnioną w polu „oferta” znajdującym się w FORMULARZU REZERWACJI MIEJSCA. Szczegóły dotyczące realizacji usługi docelowej regulować będzie odrębna umowa zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą poza serwisem internetowym zarządzanym i prowadzonym przez Usługodawcę, tym samym niniejszy Regulamin nie dotyczy usługi docelowej. Jeżeli odrębna umowa realizacji usługi nie zostanie zawarta w ciągu 5 dni od rezerwacji to Usługobiorca nie może żądać wykonania usługi zachowując prawo do zwrotu zaliczki zgodnie z §3 ust.3 niniejszego Regulaminu.
 7. USŁUGA KONTAKTU ONLINE jest nieodpłatna i wymaga wypełnienia FORMULARZA KONTAKTOWEGO, w którym należy wpisać dane Usługobiorcy tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wypełnić pole: „treść wiadomości”
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzach.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi elektronicznej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest:

– korzystanie z formularzy w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

-dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 1. W celu skorzystania z FORMULARZA REZERWACJI MIEJSCA i FORMULARZA KONTAKTOWEGO Usługobiorca powinien posiadać:

– komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu

– jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome min. v. 67, Mozilla Firefox min. v. 57, Opera min. v. 52, Microsoft Edge min. v. 17, Safari min. v. 12, lub ich nowsze wersje. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

– możliwość instalacji plików Cookies.

 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z FORMULARZA REZERWACJI MIEJSCA i FORMULARZA KONTAKTOWEGO Usługobiorca zbiera i przetwarza dane osobowe jako Administrator Danych Osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na www.efektywna-nauka.pl/klauzula-informacyjna-rodo/
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Usługobiorcę łączy z Usługodawcą umowa o świadczenie usług elektronicznych od momentu wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę FORMULARZA REZERWACJI MIEJSCA lub FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
 2. Usługobiorca i Usługodawca mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez którąś ze stron postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usługi rezerwacji i usługi kontaktu w każdym czasie.
 4. Pisemne oświadczenie Usługobiorcy o odstąpieniu od świadczenia usług należy wysłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Akademia ul. Ratuszowa 3/1, 10-116 Olsztyn. Oświadczenie o odstąpieniu można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@efektywna-nauka.pl.
 5. Zaliczka uiszczona przez Usługobiorcę za rezerwację w przypadku odstąpienia od świadczenia usługi rezerwacji podlega zwrotowi na zasadzie wskazanej w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odwołania usługi docelowej, którą Usługobiorca  zarezerwował poprzez FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA, wpłacona przez Usługobiorcę zaliczka podlega zwrotowi na zasadzie wskazanej w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonej usługi elektronicznej Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji za pomocą wiadomości email na adres : akademia@efektywna-nauka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: a) opis zdarzenia, którego dotyczy; b) wskazanie zastrzeżenia; c) wyraźne wskazanie roszczenia; d) dane kontaktowe oraz dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz udziela odpowiedzi w formie wiadomości e-mail. W przypadkach bardziej skomplikowanych, Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę w formie przewidzianej dla odpowiedzi, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2022 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w serwisie internetowym https://www.efektywna-nauka.pl/