Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Ireneusz Górski z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP: 8761627194, tel.: 89 521 87 45, adres e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl.

Akademia w Olsztynie (wcześniej Akademia Nauki):

2. Celem zbierania danych jest:

3. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Akademii:

Pani/Pana dane to także dane osobowe, które udostępnił/a Pani/Pan w umowie zakupu usługi Akademii.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Akademii lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie Akademii lub wykonanie umowy zamówionej usługi Akademii.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Akademii w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1.