Warunki uczestnictwa w obozach i koloniach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2019. Zał. nr 2

I. Postanowienia ogólne

1. Przed zawarciem umowy zgłoszenia o udział w obozie lub kolonii organizowanych przez firmę Akademia Ireneusz Górski z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, zwaną dalej Akademią, Klient powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami uczestnictwa i Programem obozu/kolonii, stanowiącymi integralną część umowy zgłoszenia.
2. Zawarcie umowy zgłoszenia, zwanej dalej Umową, potwierdza rezerwację i wyraża tym samym zgodę Klienta na postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w umowie i programie obozu/kolonii.
3. Akademia jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. warmińsko-mazurskiego pod nr 9/2016, prowadzonym przez Marszałka woj. W-M. Akademia jako organizator turystyki posiada gwarancję ubezpieczeń turystycznych wystawioną przez SIGNAL IDUNA PTU S.A.

II. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy polega na:
a. podpisaniu i złożeniu umowy zgłoszenia w siedzibie Akademii przez osobę nabywającą obóz/kolonię dla uczestnika, zwaną dalej Klientem oraz osobę przyjmującą zgłoszenie w imieniu Akademii i
b. wpłacie przedpłaty lub całej ceny obozu/kolonii.
2. Klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Akademii wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika imprezy wraz z Umową. Klient powinien w Karcie Kwalifikacyjnej wpisać wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad uczestnikiem tj. uczulenia, zażywanie leków itp.
3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać na imprezę ważną legitymację szkolną.
4. W imprezie biorą udział uczestnicy w wieku podanym w ofercie. Za zgodą Akademii dopuszcza się możliwość zakwalifikowania na imprezę uczestnika o 1 rok młodszego lub starszego od wieku podanego w ofercie w sytuacji, gdy Klient zgłasza na imprezę osoby spokrewnione.

III. Warunki płatności
1. Z chwilą podpisania umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 400 zł przedpłaty lub całą cenę imprezy w wysokości wskazanej w umowie. Brak wpłaty przedpłaty jest równoznaczny z niezawarciem umowy. W przypadku wpłaty przedpłaty, Klient zobowiązany jest uregulować całą cenę imprezy w terminie wskazanym w umowie.
2. Ostateczny termin zapłaty całej ceny imprezy po uwzględnieniu przedpłaty to:
a. 10 czerwca 2019 r. w przypadku obozu detektywistycznego i kolonii Uśmiech Ogra,
b. 08 lipca 2019 r. w przypadku obozu survivalowego,
c. 15 lipca 2019 r. w przypadku obozu Super Agenci.
3. Jeżeli umowa zostaje zawarta na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu podpisania umowy całej ceny imprezy.
4. Brak wpłaty całej ceny imprezy lub niedostarczenie na żądanie Akademii potwierdzenia dokonania płatności w określonych w umowie terminach, stanowi podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie Akademii i zwalnia Akademię z obowiązku powiadomienia o tym fakcie Klienta.
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Akademii lub dzień wpływu należności na rachunek bankowy Akademii w PKO BP Oddział w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505.
6. Po zawarciu Umowy Klientowi nie przysługują żadne rabaty i bonusy oferowane w późniejszym terminie, o ile takie będą.
7. Upusty należne Klientowi wskazane są w umowie – zgłoszeniu na obóz/kolonię.

IV. Realizacja Umowy
1. Akademia zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z programem obozu/kolonii.
2. W czasie trwania obozu/kolonii Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń zawartych w programie lub umowie.
3. Przedstawiciel Akademii, kierownik obozu/kolonii zapewnia sprawny przebieg obozu zgodnie z programem, dba o wysoką jakość świadczonych usług, przyjmuje reklamacje i podejmuje stosowne działania w celu ich wyjaśnienia. Klient może skontaktować się z kierownikiem obozu/kolonii dzwoniąc w trakcie obozu:

4. Na życzenie Uczestników i za zgodą kierownika obozu/kolonii program obozu może ulec zmianie o ile nie spowoduje ona utrudnienia w realizacji pozostałej części programu lub zwiększenia kosztów.
5. Klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia i obowiązki na inną osobę pod warunkiem, że osoba ta spełnia niniejsze Warunki uczestnictwa i je akceptuje. O przeniesieniu praw Klient ma obowiązek poinformować Akademię pisemnie w trybie natychmiastowym. Poinformowanie o zmianie w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy jest bezskuteczne. Za wszelkie koszty związane ze zmianą uczestnictwa oraz uregulowaniu należności za uczestnictwo w imprezie odpowiadają solidarnie Klient oraz osoba przejmująca jego uprawnienia.
6. Jeżeli w czasie trwania imprezy Akademia nie może wykonać przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu, zobowiązana jest do zapewnienia świadczeń zastępczych. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usług. Klient nie może z tego powodu zgłaszać roszczeń do Akademii.
7. Akademia nie gwarantuje spełnienia dodatkowych życzeń Klienta wskazanych przez niego w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika, w szczególności dotyczących posiłków i zakwaterowania.

V. Odwołanie imprezy i zmiana warunków
1. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przerwania z przyczyn od niej niezależnych tj. wydarzenia polityczne, działania militarne, siła wyższa itp., ma jednak obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Klienta.
2. Akademia może odwołać kolonie Uśmiech Ogra lub obóz detektywistyczny lub obóz survivalowy „Z gwarancją przeżycia” w przypadku braku wymaganego minimum uczestników tj. 24 osoby. Akademia może odwołać obóz Super Agenci w przypadku braku wymaganego minimum uczestników tj. 15 osób. Akademia ma jednak obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Klienta, minimum 20 dni przed imprezą.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lub 2 dochodzi do odstąpienia od Umowy i Akademia zwróci wniesione przez Klienta opłaty za niewykorzystane usługi na jego rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty za imprezę lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w umowie lub w innej uzgodnionej pisemnie formie.

VI. Odpowiedzialność
1. Akademia nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, gdy było one spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta lub osób trzecich, albo działaniem siły wyższej.
2. W trakcie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu obozu i kolonii” i stosowania się do poleceń wychowawców i kierownika obozu/kolonii Akademii oraz pracowników ośrodków wypoczynkowych skierowanych do obsługi obozu lub kolonii Akademii. Bez zgody wychowawcy swojej grupy Uczestnik nie może oddalić się z miejsca zakwaterowania lub prowadzenia zajęć.
3. Uczestników imprezy obowiązuje całkowity zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu i e-papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia posiadania lub używania ww. środków Akademia zastrzega sobie prawo do poddania uczestnika badaniom alkomatem lub testami narkotykowymi oraz odesłania uczestnika do domu. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Klient i jest zobowiązany odebrać uczestnika z imprezy w przeciągu 24 godzin na własny koszt. Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni imprezy.
4. Akademia zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy i usunięcia Uczestnika z imprezy, bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzanie imprezy lub nie przestrzega jego wewnętrznych regulaminów. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Klient i jest zobowiązany odebrać uczestnika z imprezy w przeciągu 24 godzin na własny koszt. Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni imprezy.
5. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku w zajmowanych przez siebie pokojach. Akademia zapewnia sprzątanie w pomieszczeniach sanitarnych.
6. Klient odpowiada za szkody wyrządzone przez zgłoszonych przez niego Uczestników.
7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niezdeponowane u wychowawców obozu/kolonii mienie Uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży. Rzeczy pozostawione na imprezie, a znalezione przez Akademię, przechowywane będą przez 30 dni od zakończenia imprezy przez Akademię. Po upływie tego terminu zostaną zutylizowane.

VII. Warunki rezygnacji

1. Klient może wypowiedzieć Umowę zgłoszenie na obóz/kolonię w formie pisemnej. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest zwrócić mu wniesione przez niego opłaty w sposób wskazany w rozdziale V ust. 3 pomniejszone o wskazane poniżej potrącenia:
a) rezygnacja do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 10 % ceny imprezy.
b) rezygnacja 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30 % ceny imprezy.
c) rezygnacja 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50 % ceny imprezy.
d) rezygnacja poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub niestawienie się na miejsce imprezy – 90 % ceny imprezy.

VIII. Reklamacje, wewnętrzne procedury rozpatrywania skarg oraz metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonanie imprezy to powinien niezwłocznie powiadomić o tym kierownika obozu/kolonii Akademii.
2. Klient może też złożyć reklamację w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy.
3. Akademia jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
4. Przedmiotem roszczeń nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody znane Klientowi przed rozpoczęciem imprezy.
5. Akademia nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
6. Akademia nie odpowiada za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn niezależnych (warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej, decyzje władz publicznych, działania lub zaniechania osób trzecich) lub zawinionych przez Uczestników.

IX. Transport
1. Klient we własnym zakresie i na własny koszt dowiezie Uczestnika na miejsce imprezy wskazane w umowie zgłoszeniu na obóz/kolonię oraz odbierze Uczestnika w dniu zakończenia imprezy.
2. Impreza rozpoczyna się i kończy w terminach wskazanych w umowie zgłoszeniu na obóz/kolonię.

X. Informacje dodatkowe
1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielone przez agentów, akwizytorów lub inne osoby, a odbiegających od postanowień określonych w Warunkach uczestnictwa i Programie obozu/kolonii.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych Klienta i Uczestnika na potrzeby realizacji Umowy na obóz/kolonię przez Akademię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
3. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w imprezie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

 

Data aktualizacji  05 lutego 2019 r.

……….……………………………
Podpis Klienta

 

 

 

Zgody marketingowe:

Wyrażając poniższe zgody umożliwi Pan/Pani publikowanie na facebooku zdjęć przedstawiających Państwa dziecko z obozu/kolonii. Zyskacie Państwo dzięki temu możliwość codziennego śledzenia relacji z obozu/kolonii. 

 

  1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na utrwalanie wizerunku Uczestnika w czasie obozu/kolonii oraz publikacji jego wizerunku na wskazanych stronach Akademii przez okres ich działania. Akademia będzie publikować zdjęcia z obozu/kolonii na www.facebook.com/efektywnanaukaolsztyn, youtube, Instagram oraz www.efektywna-nauka.pl administrowanych przez Akademię w Olsztynie.

 

 

……….……………………………
Podpis Klienta

 

  1. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na otrzymanie w pierwszym terminie i bezpośrednio informacji o innych usługach Akademii (np. kursy kontynuacyjne, półkolonie, obozy, warsztaty dla rodziców) i przynależnych mi upustach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

 

……….……………………………
Podpis Klienta

 

*   podkreśl właściwe

Klauzula informacyjna RODO zawierająca informacje o gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO jest dostępna na stronie www.efektywna-nauka.pl oraz w sekretariacie Akademii
w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

Zachowujemy reżim sanitarny