Informacja dla Podróżnego przed zawarciem umowy – zał. nr 1 do Umowy o udział w imprezie turystycznej pt. Akademia Super Agentów „Bądź jak James Bond” dla dzieci w wieku 9-12 lat

Akademia jako Organizator turystyki udziela Podróżnemu, przed podpisaniem umowy o udział w imprezie turystycznej, następujących informacji:

Program obozu Akademia Super Agentów „Bądź jak James Bond”:

– tajniki wyszkolenia tajnych agentów,

– doskonalenie super pamięci,

– warsztaty IT i sterowania robotami,

– nocna misja i rozpoznawanie terenu,

– podkładanie podsłuchu przy pomocy robota,

– rozgrywki agentów i łamanie kodów,

– leniuchowanie na tajnej plaży,

– psychologia tajnego agenta,

– tworzenie portretów pamięciowych,

– gry i zabawy integracyjne,

– potyczka morska,

– dyskoteka oraz zabawy przy ognisku,

– zawody sportowe Super Agentów,

– zabawy pradawnych agentów na świeżym powietrzu,

– wieczorne czytanie o przygodach Jamesa Bonda,

przedpłata 400 zł do wniesienia (przelewem bankowym lub gotówką/kartą w siedzibie Organizatora) w terminie 5 dni od rezerwacji miejsca na obozie. W przypadku braku wpłaty przedpłaty – rezerwacja jest anulowana,

Cena w przedsprzedaży do 20 lutego 2019 r. wynosi 1095 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r.

Cena od 21 lutego do 31 marca 2019 r. wynosi 1170 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.

Cena od 1 do 30 kwietnia 2019 r. wynosi 1220 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.

Cena od 1 do 30 maja 2019 r. wynosi 1270 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.

Cena od 31 maja do 30 czerwca 2019 r. wynosi 1320 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu w terminie do 20 dni do rozpoczęcia obozu oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.

Cena od 1 lipca do 4 sierpnia 2019 r. wynosi 1420 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu w terminie do 20 dni do rozpoczęcia obozu oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.

Jeżeli klientowi nie przysługują upusty:

– rodzinny – dla najbliższych członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem i zapisanych na obóz/kolonie w 2019 r. lub po okazaniu Karty Dużej Rodziny,

– kolejny obóz uczestnika – w latach 2015-2018 uczestniczył w letnich obozach organizowanych przez Akademię,

to musi dodać kwotę upustów do wyżej wskazanej ceny obozu w danym miesiącu.

Podróżny może w formie pisemnej (w tym mailem) rozwiązać umowę o udział w imprezie w terminie i za stosowną opłatą:

  1. a) rezygnacja do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 10 % ceny imprezy,
  2. b) rezygnacja 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30 % ceny imprezy,
  3. c) rezygnacja 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50 % ceny imprezy,
  4. d) rezygnacja poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub niestawienie się na miejsce imprezy 90 % ceny imprezy.

Organizator w terminie 14 dni zwróci wniesioną przez Podróżnego cenę imprezy pomniejszoną o opłatę z tytułu rozwiązania przez niego umowy na jego rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty za imprezę lub przekazem pocztowym na adres Podróżnego wskazany w umowie lub w innej uzgodnionej pisemnie formie.

Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie (wiek, płeć, język polski, dieta, sprawność fizyczna) wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne, jeżeli Podróżny zawiadomi o tym organizatora pisemnie lub mailem nie później niż 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli przeniesienie będzie wiązać się dla organizatora dodatkowymi kosztami, żądając  ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany Podróżnego odpowiadają solidarnie Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia.

 

Oświadczenie Podróżnego:

 

„Oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem poinformowany o głównych właściwościach usługi turystycznej, kwocie przedpłaty, cenie oraz terminach i sposobie zapłaty oraz innych warunkach wskazanych w niniejszym załączniku nr 1 do umowy o udział w imprezie.”

 

 

 

…………………………………………………………………..

Data, Czytelny podpis Podróżnego

Zachowujemy reżim sanitarny