Umowa o Kurs sprawnego czytania, technik pamięciowych i efektywnej nauki dla uczniów klas III i IV

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:(tylko przy płatności ratalnej)

w imieniu małoletniego Uczestnika:(pozwoli nam to zapewnić dziecku najlepszą opiekę)

zwaną/ym dalej Rodzicem,

a Akademią z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, która jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną pod numerem 401 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn, reprezentowaną przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwaną dalej Akademią
o następującej treści:

§ 1

1. Rodzic zapisuje Uczestnika na organizowany przez Akademię Kurs sprawnego czytania, technik pamięciowych i efektywnej nauki dla uczniów klas III i IV.

2. Zajęcia odbywać się będą w grupie szkoleniowej 8 – 12 osób.

§ 2

1. Kurs obejmuje 54 godziny zajęć w formie 27 spotkań dla Uczestnika.

2. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po dwie godziny zajęciowe (2 x 55 minut), w godzinach
16:30-18:25, w każdy ……………………… wskazany w Karcie Słuchacza.

3. Kurs rozpocznie się ……………………….. 2019 roku.

4. Zajęcia odbywać się będą we wskazanej sali Akademii.

§ 3

Akademia na zlecenie Uczestnika zobowiązuje się zapewnić:
a. bezpłatną prezentację kursu,
b. zajęcia prowadzone przez trenera kursów Akademii,
c. realizację pełnej liczby godzin kursu zgodnie z programem i Kartą Słuchacza,
d. bezpłatne konsultacje dla Uczestników, którzy byli nieobecni na swoich zajęciach. Konsultacje odbywają się w wymiarze 1h zajęciowej na każdą grupę raz w miesiącu dla min. 2 nieobecnych Uczestników. Termin konsultacji wskazuje Sekretariat w porozumieniu z trenerem kursu na prośbę rodziców,
e. niezbędne podręczniki i pomoce dydaktyczne w cenie kursu,
f. informację o ew. zmianie terminu zajęć/konsultacji na podany przez Rodzica Uczestnika nr tel. komórkowego lub adres e-mailowy,
g. dokumentację zdjęciową lub filmową z zajęć i opublikować ją na www.facebook.com/efektywnanaukaolsztyn i/lub stronie www.efektywna-nauka.pl
h. pierwszeństwo w zapisie na bezpłatne warsztaty dla rodziców AKADEMIA RODZICA,
i. wspólne zajęcia rodziców z dziećmi na początku semestru oraz na ostatnich zajęciach kursu,
j. dostęp do treści edukacyjnych na www.efektywna-nauka.pl do 31.08.2020 r. (dzień zakończenia usługi),
k. zgodny ze stanem faktycznym dyplom uczestnictwa w kursie.

§ 4

1. Opłata za kurs wynosi (wybierz formę płatności):


1.1. Raty miesięczne wskazane w ust. 1 mają charakter ryczałtowy i nie pokrywają odpłatności za zajęcia
w danym miesiącu.

2. Uczestnikowi przysługują upusty od ceny kursu:
a. 50 zł rodzinny upust dla każdego członka najbliższej rodziny uczęszczającego na kurs Akademii w tym samym czasie lub po okazaniu karty dużej rodziny, odliczany od ostatniej raty wskazanej w ust. 1.
b. 100 zł upustu z tytułu kolejnego kursu dla kursantów Akademii, którzy w latach 2017/2018
i 2018/2019 uczęszczali na zajęcia efektywnej nauki. Upust odliczany jest od ostatniej raty wskazanej
w ust. 1.

3. Rodzic wybiera system płatności i upust przez zakreślenie w ust. 1 i 2 odpowiedniego punktu a, b lub c.

4. Po odjęciu upustów Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę za kurs:
a. jednorazowo przed kursem w wysokości ………………… zł (słownie: …………….. ………………………………………………………) lub
b. w 8 ratach płatnych w terminach wskazanych w ust. 1 w wysokości: 1 rata 365 zł, 2-7 rata 225 zł
i ostatnia rata ………. zł lub
c. w 12 ratach płatnych w terminach wskazanych w ust. 1 w wysokości: 1 rata 300 zł, 2-11 rata 160 zł
i ostatnia rata ………. zł.

§ 5

1. Zaliczka zaliczana jest na poczet pierwszej raty. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z niezawarciem umowy.

2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Kursu dostępnego na www.efektywna-nauka.pl.

3. Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę za kurs gotówką w siedzibie Akademii w Olsztynie przy
ul. Ratuszowej 3/1 lub przelewem na rachunek bankowy Akademii w banku PKO BP Oddział w Olsztynie nr
20 1440 1228 0000 0000 0643 5505, tytułem: „Zapłata za kurs…, imię i nazwisko”. Za termin zapłaty przelewem przyjmuje się dzień wpłynięcia kwoty na rachunek Akademii.

4. W sytuacji braku całości lub części zapłaty za kurs w wymaganym terminie, Rodzic upoważnia Akademię do zawiadomienia go o zaległości, a w przypadku dalszego braku zapłaty do skreślenia Uczestnika z listy, co oznacza rozwiązanie Umowy z winy Rodzica. Skreślenie z listy uczestników nie zamyka Akademii prawa do dochodzenia swoich należności.

5. Nieobecność Uczestnika nie zwalnia Rodzica z zapłaty za opuszczone zajęcia.

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Rodzica, zobowiązuje się on dodatkowo zapłacić na wezwanie Akademii 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu wydanego Uczestnikowi podręcznika/licencji Akademii.

§ 6

1. W przypadku, gdy liczba osób w grupie szkoleniowej będzie niższa niż sześć osób, Akademia zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy i zaproponowania Uczestnikowi miejsca w innej grupie. W przypadku nie zapewnienia takiej możliwości przez Akademię, umowa ulega rozwiązaniu z winy Akademii.

2. Rodzic może rozwiązać niniejszą umowę z 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni kalendarzowy dzień miesiąca.

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 oraz § 5 ust. 3, Rodzic zobowiązuje się zapłacić za wszystkie zajęcia do końca trwania okresu wypowiedzenia, tj. liczba godzin kursu * 1/54 ceny kursu wskazanej
w § 4 oraz opłatę wskazaną w § 5, ust. 5.

4. W przypadku zapłaty przez Rodzica kwoty wyższej niż wykorzystana liczba godzin kursu Akademia zwróci Rodzicowi nadpłatę. Zostanie ona wyliczona jako różnica między kwotą zapłaconą, a opłatą za liczbę zrealizowanych godzin kursu oraz opłatę wskazaną w § 5, ust. 5 (jeżeli dotyczy).

§ 7

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

………………………………………
data, podpis Klienta
………………………………………
podpis Akademii

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na otrzymanie w pierwszym terminie i bezpośrednio informacji o innych usługach Akademii (np. kursy kontynuacyjne, półkolonie, obozy, warsztaty dla rodziców) i przynależnych mi upustach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Klauzula informacyjna RODO zawierająca informacje o gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO jest dostępna na stronie www.efektywna-nauka.pl oraz w sekretariacie Akademii w Olsztynie.

………………………………………
Podpis Rodzica

Akademia będzie publikować zdjęcia z zajęć na www.facebook.com/efektywnanaukaolsztyn, youtube, Instagram oraz www.efektywna-nauka.pl administrowanych przez Akademię w Olsztynie.
Rodzic wyraża zgodę / nie wyraża zgody * na utrwalanie wizerunku Uczestnika w czasie zajęć oraz publikacji jego wizerunku na wskazanych stronach Akademii przez okres ich działania.

………………………………………
Podpis Rodzica

*podkreśl właściwe


O kursie Akademii dowiedziałem (am) się z:Wygenerowane zgłoszenie zostanie przekazane do Akademii. W terminie 3 dni zapraszamy do sekretariatu Akademii w celu podpisania umowy oraz wpłacenia zaliczki lub pierwszej raty/całości kartą albo gotówką.

Zachowujemy reżim sanitarny