Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy – zał. nr 1 do Umowy o udział w imprezie turystycznej pt. Obóz detektywistyczny Sherlock Holmes dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Akademia jako Organizator turystyki udziela podróżnemu, przed podpisaniem umowy o udział w imprezie turystycznej, następujących informacji:
• nazwa imprezy turystycznej: Obóz detektywistyczny Sherlock Holmes dla dzieci w wieku 7-10 lat,
• kierownik obozu: Dorota Trzcińska tel. 604 983 377,
• miejsce pobytu: Karnity 10, 14-140 Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie,
• rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania: Hotel Zamek Karnity, obiekt hotelowy, 3 gwiazdki,
• czas trwania imprezy: 7 dni,
• data rozpoczęcia imprezy: 30 czerwca 2019 r. godz. 15:00,
• data zakończenia imprezy: 06 lipca 2019 r. godz. 12:30,
• liczba noclegów: 6 noclegów,
• rodzaj środka transportu: dojazd własny. Rodzic dowozi i odbiera Uczestnika we własnym zakresie,
• liczba i rodzaj posiłków: 4 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja),
• szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi:
Program obozu detektywistycznego Sherlock Holmes Akademii:
– poszukiwanie zaginionych kryształów,
– gry i zabawy logiczne,
– szyfrowanie wiadomości,
– warsztaty technik pamięci dla dzieci,
– leśne podchody z mapą i kompasem,
– wyprawy do labiryntu „Bajkowy Świat Kłobuka”,
– ognisko i pieczenie kiełbasek,
– kąpiele w jeziorze przy zamku pod nadzorem ratownika,
– częste spotkania z dzikimi zwierzętami hodowanymi w zamkowym zwierzyńcu,
– zajęcia plastyczne,
– zabawy integracyjne,
– zabawy na świeżym powietrzu,
– wieczorne czytanie do poduszki,
• maksymalna liczebność grupy: 39 osób, pod opieką 3 wychowawców i kierownika obozu,
• informacja o wymaganiach językowych: obóz prowadzony jest w języku polskim,
• informacja o dostępności usługi dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej: obiekt hotelowy nie jest przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych. Hotel oferuje posiłki dla osób z dietą bezglutenową,
• kwota przedpłaty i termin jej wniesienia:
przedpłata 400 zł do wniesienia (przelewem bankowym lub gotówką/kartą w siedzibie Organizatora) w terminie 5 dni od rezerwacji miejsca na obozie. W przypadku braku wpłaty przedpłaty – rezerwacja jest anulowana,
• termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty: do 10 czerwca 2019 r. do wniesienia przelewem bankowym lub gotówką/kartą w siedzibie Akademii
• cena imprezy turystycznej z wszelkimi dodatkowymi opłatami:
Cena w przedsprzedaży do 20 lutego 2019 r. wynosi 1045 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r.
Cena od 21 lutego do 31 marca 2019 r. wynosi 1120 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.
Cena od 1 do 30 kwietnia 2019 r. wynosi 1170 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.
Cena od 1 do 30 maja 2019 r. wynosi 1220 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu do 30 maja 2019 r. oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.
Cena od 31 maja do 30 czerwca 2019 r. wynosi 1270 zł i zawiera upust z tytułu zapłaty całej ceny obozu w terminie do 20 dni do rozpoczęcia obozu oraz 40 zł upustu rodzinnego i 35 zł z tytułu wyjazdu na kolejny obóz Akademii.
Jeżeli klientowi nie przysługują upusty:
– rodzinny – dla najbliższych członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem i zapisanych na obóz/kolonie w 2019 r. lub po okazaniu Karty Dużej Rodziny,
– kolejny obóz uczestnika – w latach 2015-2018 uczestniczył w letnich obozach organizowanych przez Akademię,
to musi dodać kwotę upustów do wyżej wskazanej ceny obozu w danym miesiącu.
• minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza się odbyła: 24 osoby
• termin powiadomienia podróżnych na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń: 10 czerwca 2019 r. (20 dni przed imprezą),
• informacja o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy za stosowną opłatą oraz o jej wysokości:
Podróżny może w formie pisemnej (w tym mailem) rozwiązać umowę o udział w imprezie w terminie i za stosowną opłatą:
a) rezygnacja do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 10 % ceny imprezy,
b) rezygnacja 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30 % ceny imprezy,
c) rezygnacja 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50 % ceny imprezy,
d) rezygnacja poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub niestawienie się na miejsce imprezy 90 % ceny imprezy.
Organizator w terminie 14 dni zwróci wniesioną przez Podróżnego cenę imprezy pomniejszoną o opłatę z tytułu rozwiązania przez niego umowy na jego rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty za imprezę lub przekazem pocztowym na adres Podróżnego wskazany w umowie lub w innej uzgodnionej pisemnie formie.
• informacje dotyczące prawa do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia obowiązków:
Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie (wiek, płeć, język polski, dieta, sprawność fizyczna) wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne, jeżeli podróżny zawiadomi o tym organizatora pisemnie lub mailem nie później niż 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli przeniesienie będzie wiązać się dla organizatora dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego odpowiadają solidarnie podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia.
• nazwa handlowa i adres organizatora turystyki oraz jego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej: Akademia Ireneusz Górski, ul. Ratuszowa 3/1, 10-116 Olsztyn, tel. 89 521 87 45, akademia@efektywna-nauka.pl.
• informacja o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie – nie jest wymagane ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie.

Oświadczenie podróżnego:

„Oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem poinformowany o głównych właściwościach usługi turystycznej, kwocie przedpłaty, cenie oraz terminach i sposobie zapłaty oraz innych warunkach wskazanych w niniejszym załączniku nr 1 do umowy o udział w imprezie.”

…………………………………………………………………..
Data, Czytelny podpis Podróżnego*

* Przez Podróżnego rozumiemy tu Klienta, który zawiera umowę na obóz

Zachowujemy reżim sanitarny