Umowa na „Półkolonie zimowe w Akademii dla dzieci w wieku 9-10 lat” 2 tydzień ferii 27-31.01.2020 r.

zawarta w dniu 24.05.2022 pomiędzy:

w imieniu małoletniego Uczestnika:(pozwoli nam to zapewnić dziecku najlepszą opiekę)

zwaną/ym dalej Rodzicem,

a Akademią z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, która jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną pod numerem 401 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn, reprezentowaną przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwaną dalej Akademią
o następującej treści:

§ 1

1. Rodzic zapisuje Uczestnika na organizowane przez Akademię zajęcia edukacyjne dla 9-10 latków – warsztaty filmowe (20h) oraz programowanie Scratch (20h).
2. Zajęcia odbywać się będą:
– w godz. 9:00-16:30 w dniach: 27-31.01.2020 r.,
– od poniedziałku do piątku, w wymiarze godzin lekcyjnych wskazanych w ust. 1,
– w grupie szkoleniowej 6-10 osób,
– we wskazanych salach szkoleniowych Akademii.

§ 2

Akademia zobowiązuje się zapewnić także Uczestnikowi codziennie:
a. zajęcia opiekuńcze w godz. 7:30-9:00,
b. realizację pełnej liczby godzin zajęć zgodnie z programem,
c. niezbędne materiały szkoleniowe w cenie zajęć,
d. drugie śniadanie i podwieczorek na przerwach zajęć (kanapki lub przekąski oraz owoce i napoje),
e. ciepły lunch dla Uczestnika,
f. relacje fotograficzne z zajęć na facebook.com/efektywnanaukaolsztyn
oraz zgodny ze stanem faktycznym dyplom uczestnictwa w zajęciach.

§ 3

1. Opłata za zajęcia wynosi (odpowiednie zaznaczyć) :


2. Rodzicowi przysługują zniżki:


3. Po odjęciu upustów Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę za zajęcia w wysokości 590

§ 4

1. Przy podpisaniu umowy Rodzic (odpowiednie podkreślić):
a. zapłacił 100 zł zaliczki / pełną kwotę za zajęcia,
b. nie zapłacił zaliczki. Zobowiązuje się ją zapłacić w terminie 3 dni od zawarcia umowy.
W przypadku braku wpłaty zaliczki wymaganej w tym terminie umowa ulegnie rozwiązaniu.

2. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia całej opłaty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę) za zajęcia w terminie do 13 stycznia 2020 r.
3. Opłaty należy wnosić kartą płatniczą/gotówką w siedzibie Akademii w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1 lub przelewem na rachunek bankowy Akademii w banku PKO BP Oddział w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505, tytułem: „Zapłata za półkolonie, imię i nazwisko”. Za termin zapłaty przelewem przyjmuje się dzień wpłynięcia kwoty na konto Akademii.
4. W sytuacji braku wpłaty zaliczki lub pełnej opłaty za zajęcia w wymaganym terminie, Rodzic upoważnia Akademię do zawiadomienia go o zaległości i/lub skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć.
5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Akademii, dostępnego na www.efektywna-nauka.pl/regulamin-uczestnictwa-w-zajeciach-akademii, pod rygorem rozwiązania umowy przez Akademię.

§ 5

1. W przypadku, gdy liczba osób w grupie zajęciowej będzie niższa niż sześć osób, Akademia zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy i zaproponuje Uczestnikowi miejsce w innej grupie.
W przypadku niezapewnienia takiej możliwości przez Akademię, umowa ulega rozwiązaniu,
a Akademia zwróci Uczestnikowi całą wniesioną przez niego opłatę.
2. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany warunków wykonywania Umowy w trakcie trwania zajęć z ważnych powodów, w szczególności w sytuacjach losowych.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Rodzica, jeżeli Akademia wyrazi na to pisemną zgodę. W takiej sytuacji Rodzicowi zostanie zwrócona wniesiona opłata, po potrąceniu 50 zł.

§6

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

………………………………………
data, podpis Klienta
………………………………………
podpis Akademii

 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na otrzymanie w pierwszym terminie i bezpośrednio informacji o innych usługach Akademii (np. kursy kontynuacyjne, półkolonie, obozy, warsztaty dla rodziców) i przynależnych mi upustach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Klauzula informacyjna RODO zawierająca informacje o gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO jest dostępna na stronie www.efektywna-nauka.pl oraz w sekretariacie Akademii w Olsztynie.

………………………………………
Podpis Rodzica

Akademia będzie publikować zdjęcia z zajęć na www.facebook.com/efektywnanaukaolsztyn, youtube, Instagram oraz www.efektywna-nauka.pl administrowanych przez Akademię w Olsztynie.
Rodzic wyraża zgodę / nie wyraża zgody * na utrwalanie wizerunku Uczestnika w czasie zajęć oraz publikacji jego wizerunku na wskazanych stronach Akademii przez okres ich działania.

………………………………………
Podpis Rodzica

*podkreśl właściwe


O kursie Akademii dowiedziałem (am) się z:
Zachowujemy reżim sanitarny