Umowa – Zgłoszenie na imprezę „Avengersi mają moc” dla 9-12 latków – Wakacje 2020

zawarta w Olsztynie w dniu 24.05.2022 pomiędzy:

Organizator:
Akademia Ireneusz Górski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, tel. 89 521 87 45, e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016, reprezentowana przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią,

Klient:
1. Klient zgłasza na obóz „Avengersi mają moc” bez noclegu (zwany dalej imprezą) dla dzieci w wieku 9-12 lat organizowany przez Akademię w dniach 03-07 sierpnia 2020 r. Uczestnika/ów:

1. imię i nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
szkoła:
zamieszkały:
imię i nazwisko opiekuna Uczestnika:
telefon opiekuna:
e-mail opiekuna:

Uczestnikowi przysługuje zniżka:


Całkowita cena imprezy dla tego uczestnika po uwzględnieniu upustów wynosi 670 zł.

Upusty a, b, c, d i e się sumują. Maksymalny upust dla 1 uczestnika może wynieść 700 zł.

2. Impreza odbędzie się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Janczary, Barczewko 80, 11-010 Barczewko i będzie odbywać w tym samym czasie co obóz Akademii pod tym samym tytułem.
3. Klient każdego dnia imprezy we własnym zakresie i na własny koszt:
• dowiezie Uczestnika na miejsce imprezy o godz. 08:30 i
• odbierze Uczestnika imprezy do godz. 17:30.
4. Akademia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi:
a. zajęcia opiekuńcze w godz. 08:30-09:00 oraz 17:00-17:30 od pn do pt,
b. 40 godzin zajęć imprezy w godz. 09:00-17:00 zgodnie z programem obozu „Avengersi mają moc” realizowanym w tych godzinach,
c. niezbędne materiały szkoleniowe w cenie zajęć,
d. drugie śniadanie, obiad i podwieczorek w restauracji ośrodka Janczary,
f. zgodny ze stanem faktycznym dyplom uczestnictwa w zajęciach,
g. codzienne relacje fotograficzne z zajęć na facebook.com/efektywnaNAUKAolsztyn

5. Cała cena imprezy dla zgłoszonych Uczestników wynosi:
1195 złotych przy wniesieniu całej ceny (po odjęciu upustów wskazanych w ust. 1) do 21 lipca 2020 r. lub
1295 złotych przy wniesieniu całej ceny od 22 lipca 2020 r., kiedy Uczestnik traci prawo do upustu 100 zł/os. z tytułu płatności do 21 lipca 2020 r.
6. Przy podpisaniu umowy Klient zobowiązuje się zapłacić :
• kwotę przedpłaty 100 zł za każdego Uczestnika w celu rezerwacji miejsca na imprezie.
Brak wpłaty przedpłaty w wymaganej wysokości i terminie 5 dni jest równoznaczny z niezawarciem umowy. Rezerwacja miejsca na imprezie wygasa.
Klient może zapłacić całą cenę imprezy w dniu podpisania umowy.
7. Klient zobowiązuje się zapłacić całą cenę imprezy wskazaną w ust. 6 pomniejszoną o kwotę przedpłaty kartą w siedzibie Akademii lub na jej na rachunek bankowy Akademii w PKO BP w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505.
Ostateczny termin zapłaty całej ceny imprezy mija 21 lipca 2020 r. Uczestnik z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zostanie dopuszczony do imprezy w przypadku braku zapłaty całej ceny imprezy.
8. Dla każdego Uczestnika imprezy Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os.
9. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna PTU S.A. (Regionalne Centrum Obsługi Ubezpieczeń ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk, tel. +48 58 323 30 51) dotyczącą m.in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną w przypadku jej odwołania.
10. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Uczestnika imprezy w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej Ustawą Turystyczną).
11. Klient może przenieść na innego Uczestnika przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia w sposób opisany w zał. nr 1: „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.
12. Klient w trakcie imprezy turystycznej ma obowiązek poinformować Akademię lub kierownika imprezy o stwierdzonych przez niego niezgodnościach pod rygorem nie uznania zgłoszenia.
13. Informacja na temat wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1823) zawarta jest w zał. nr 1 „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.
14. Akademia jest odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi turystycznej objętej umową oraz jest obowiązana do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy Turystycznej.
15. Dane do faktury (wpisać jeśli są inne niż dane Klienta):

Klient na adres mailowy otrzyma fakturę za imprezę w terminie 14 dni od zapłaty całej ceny imprezy.
16. Integralną częścią umowy są załączniki:
• „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy” – zawierająca m.in. program imprezy zał. nr 1,
• „Warunki Uczestnictwa w obozach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2020” zał. nr 2,
• „Karta kwalifikacyjna i Regulamin obozu” zał. nr 3,
• „Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej” zał. nr 4,
zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Turystycznej.
17. W dniu przyjazdu na miejsce imprezy Klient zobowiązuje się dostarczyć Akademii podpisane:
• Oświadczenie nt. koronawirusa,
• Regulamin obozów Najlepsze wakacje 2020 organizowanych przez Akademię (…).
Drogą mailową Akademia dostarczy Klientowi treść ww. Oświadczenia i Regulaminu.
18. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w obozie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Turystycznej.

 

 

podpis Klienta podpis Akademii

 

Dodatkowa informacja Klienta.
Dziecko chce być w pokoju z:


O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z:Wygenerowane zgłoszenie zostanie zapisane jako plik pdf na Twoim komputerze oraz automatycznie wysłane mejlem do Akademii. Nie ma więc potrzeby dodatkowego mejlowania zapisanego pliku pdf do Akademii.
Wygenerowane zgłoszenie wydrukuj w 2 egzemplarzach, wypełnij wymagane pola w „Karcie kwalifikacyjnej”. Następnie podpisz umowę i każdy z 4 załączników. Załączyliśmy je, aby spełnić wymogi „Ustawy o imprezach turystycznych …” oraz o rozporządzenia RODO.
Wygenerowanie przez Ciebie zgłoszenie będzie ważne tylko 5 dni. W tym czasie proszę przyjdź do Akademii w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1, aby podpisać umowę oraz wpłacić 400 zł przedpłaty lub całą cenę imprezy (kartą lub przelewem). Zapraszamy.

Zachowujemy reżim sanitarny