Umowa – Zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej: obóz „Lego Camp i zabawa 2” dla 9-12 latków. Wakacje od 10 do 16 lipca 2022 r.

zawarta w Olsztynie w dniu 03.12.2022 pomiędzy:

Organizator:
Akademia Ireneusz Górski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, tel. 89 521 87 45, e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016, reprezentowana przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią,

Klient:
1. Klient zgłasza Uczestnika/ów na obóz „Lego Camp i zabawa 2″ (zwane dalej Imprezą) dla dzieci w wieku 9-12 lat organizowane przez Akademię w dniach 10-16 lipca 2022 r.:

1. imię i nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
szkoła:
zamieszkały:
imię i nazwisko opiekuna Uczestnika:
telefon opiekuna:
e-mail opiekuna:

Uczestnikowi przysługuje zniżka:
Całkowita cena imprezy dla tego uczestnika po uwzględnieniu upustów wynosi 1655 zł.

2. Impreza turystyczna odbędzie się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „U Maksia”, Brajniki 1H, 12-122 Jedwabno.

3. Klient we własnym zakresie i na własny koszt:
• dowiezie Uczestnika na miejsce Imprezy 10 lipca 2021 r. o godz. 15:00 i
• odbierze Uczestnika z Imprezy 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00.

4. W dniu odbioru Uczestnika z Imprezy, po zwolnieniu pokoju, w godz. 10:30-12:30 odbędzie się podsumowanie Imprezy i uroczyste wręczenie dyplomów.

5. Akademia, Rodzic i Uczestnik zobowiązani są stosować się do aktualnych zaleceń epidemicznych opisanych w Regulaminie COVID-19 obozów Akademii oraz Oświadczeniu nt. koronawirusa, które to zostaną przesłane Klientowi na adres mailowy wskazany w umowie na 7 dni przed Imprezą.

6. Cała cena Imprezy dla zgłoszonych Uczestników wynosi:
1655 złotych przy wniesieniu całej ceny (po odjęciu upustów wskazanych w ust. 1) do 31 maja 2022 r. lub
1755 złotych przy wniesieniu całej ceny po 31 maja 2022 r., kiedy Uczestnik traci prawo do upustu 100 zł/os. z tytułu płatności po 31 maja 2022 r.

7. Klient może zapłacić za Imprezę bonem turystycznym w kwocie dostępnej w ramach tego bonu. Brakującą część ceny Imprezy musi zapłacić np. kartą lub przelewem. Bonem turystycznym nie można zapłacić przedpłaty 400 zł w celu rezerwacji miejsca na Imprezie.

8. Przy podpisaniu umowy Klient zapłacił/zapłaci :
• kwotę przedpłaty 400 zł za każdego Uczestnika w celu rezerwacji miejsca na Imprezie.
Brak wpłaty przedpłaty w wymaganej wysokości i terminie jest równoznaczny z niezawarciem umowy. Rezerwacja miejsca na Imprezie wygasa.

9. Klient zobowiązuje się zapłacić całą cenę Imprezy wskazaną w ust. 6 pomniejszoną o kwotę przedpłaty na rachunek bankowy Akademii w ING Bank Śląski S.A. nr 19 1050 1807 1000 0097 3666 3726 lub kartą w siedzibie Akademii.
Ostateczny termin zapłaty całej ceny Imprezy mija 31 maja 2022 r. Uczestnik z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zostanie dopuszczony do Imprezy w przypadku braku zapłaty całej ceny Imprezy.

10. Dla Uczestnika Imprezy Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os.

11. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna PTU S.A. (Regionalne Centrum Obsługi Ubezpieczeń ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk, tel. +48 58 323 30 51) dotyczącą m.in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za Imprezę turystyczną w przypadku jej odwołania.

12. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od Uczestnika Imprezy w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej Ustawą Turystyczną).

13. Klient może przenieść na innego Uczestnika przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia w sposób opisany w zał. nr 1: „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

14. Klient w trakcie Imprezy ma obowiązek poinformować Akademię lub kierownika obozu o stwierdzonych przez niego niezgodnościach pod rygorem nieuznania zgłoszenia. Kierownikiem obozu jest: Agnieszka Poniewozik kom. 789-346-755.

15. Informacja na temat wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1823) zawarta jest w zał. nr 1 „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

16. Akademia jest odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi turystycznej objętej umową oraz jest obowiązana do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy Turystycznej.

17. Dane do faktury (wpisać jeśli są inne niż dane Klienta):

Klient na adres mailowy otrzyma fakturę za Imprezę w terminie 14 dni od zapłaty całej ceny Imprezy.

18. Integralną częścią umowy są załączniki:
• „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy” – zawierająca m.in. Program Imprezy zał. nr 1,
• „Warunki Uczestnictwa w Imprezach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2022” zał. nr 2,
• „Karta kwalifikacyjna i Regulamin Imprezy” zał. nr 3,
• „Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej” zał. nr 4,
zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Turystycznej.

19. W dniu przyjazdu na miejsce Imprezy Klient zobowiązuje się dostarczyć Akademii podpisane:
• Oświadczenie nt. koronawirusa,
• Regulamin COVID-19 obozów Najlepsze wakacje 2022 organizowanych przez Akademię (…),
które Klient otrzyma mailem na 7 dni przed Imprezą.

20. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w Imprezie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Turystycznej.

 

 

podpis Klienta podpis Akademii

 

Dodatkowa informacja Klienta.
Dziecko chce być w pokoju z:


O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z:Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na e-mail Akademii i jest ważne przez 5 dni. Aby dokończyć zakup obozu: Możesz też przyjść do Akademii w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1, aby osobiście na miejscu podpisać umowę oraz kartą zapłacić zaliczkę na obóz. Ważne, aby zrobić to w terminie 5 dni od wygenerowania zgłoszenia. Zapraszamy.
Zachowujemy reżim sanitarny