Umowa – wzór – Wakacje 2021

zawarta w Olsztynie w dniu 24.05.2022 pomiędzy:

Organizator:
Akademia Ireneusz Górski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, tel. 89 521 87 45, e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016, reprezentowana przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią,

Klient:
1. Klient zgłasza na kolonie „Czarodziejska Akademia” (zwany dalej Sherlock Holmes) dla dzieci w wieku 7-9 lat organizowane przez Akademię w dniach 04-10 lipca 2021 r. Uczestnika/ów:

1. imię i nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
szkoła:
zamieszkały:
imię i nazwisko opiekuna Uczestnika:
telefon opiekuna:
e-mail opiekuna:

Uczestnikowi przysługuje zniżka:
Całkowita cena imprezy dla tego uczestnika po uwzględnieniu upustów wynosi 1395 zł.

2. Obóz odbędzie się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” Maróz 5, 11-015 Olsztynek.

3. Klient we własnym zakresie i na własny koszt:
• dowiezie Uczestnika na miejsce obozu 04 lipca 2021 r. o godz. 15:00 i
• odbierze Uczestnika z obozu 10 lipca 2021 r. o godz. 11:00.

4. W dniu odbioru Uczestnika z obozu, po zwolnieniu pokoju, o godz. 11:00, wychowawca w grupie zrobi podsumowanie obozu i wręczy uczestnikom dyplomy uczestnictwa w obozie. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, Akademia nie zorganizuje zwyczajowego ogniska z cateringiem na koniec obozu.

5. Akademia, Rodzic i Uczestnik zobowiązani są stosować się do zaleceń epidemicznych opisanych w Oświadczeniu nt. koronawirusa oraz Regulaminie obozów Akademii.

6. Cała cena obozu dla zgłoszonych Uczestników wynosi:
1395 złotych przy wniesieniu całej ceny (po odjęciu upustów wskazanych w ust. 1) do 10 maja 2021 r. lub
1445 złotych przy wniesieniu całej ceny od 10 maja 2021 r., kiedy Uczestnik traci prawo do upustu 100 zł/os. z tytułu płatności po 10 maja 2021 r.

7. Przy podpisaniu umowy Klient zapłacił :
• kwotę przedpłaty 350 zł za każdego Uczestnika w celu rezerwacji miejsca na obozie.
Brak wpłaty przedpłaty w wymaganej wysokości i terminie jest równoznaczny z niezawarciem umowy. Rezerwacja miejsca na obozie wygasa.
Klient może zapłacić całą cenę obozu w dniu podpisania umowy.

8. Klient zobowiązuje się zapłacić całą cenę obozu wskazaną w ust. 6 pomniejszoną o kwotę przedpłaty kartą w siedzibie Akademii lub na jej rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. nr 19 1050 1807 1000 0097 3666 3726.
Ostateczny termin zapłaty całej ceny obozu mija 10 maja 2021 r. Uczestnik z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zostanie dopuszczony do obozu w przypadku braku zapłaty całej ceny obozu.

9. Dla każdego Uczestnika obozu Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os.

10. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna PTU S.A. (Regionalne Centrum Obsługi Ubezpieczeń ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk, tel. +48 58 323 30 51) dotyczącą m.in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną w przypadku jej odwołania.

11. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Uczestnika obozu w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej Ustawą Turystyczną).

12. Klient może przenieść na innego Uczestnika przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia w sposób opisany w zał. nr 1: „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

13. Klient w trakcie imprezy turystycznej ma obowiązek poinformować Akademię lub kierownika obozu o stwierdzonych przez niego niezgodnościach pod rygorem nie uznania zgłoszenia.

14. Informacja na temat wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1823) zawarta jest w zał. nr 1 „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

15. Akademia jest odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi turystycznej objętej umową oraz jest obowiązana do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy Turystycznej.

16. Dane do faktury (wpisać jeśli są inne niż dane Klienta):

Klient na adres mailowy otrzyma fakturę za obóz w terminie 14 dni od zapłaty całej ceny obozu.

17. Integralną częścią umowy są załączniki:
• „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy” – zawierająca m.in. program imprezy zał. nr 1,
• „Warunki Uczestnictwa w obozach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2021” zał. nr 2,
• „Karta kwalifikacyjna i Regulamin obozu” zał. nr 3,
• „Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej” zał. nr 4,
zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Turystycznej.

18. W dniu przyjazdu na miejsce obozu Klient zobowiązuje się dostarczyć Akademii podpisane:
• Oświadczenie nt. koronawirusa,
• Regulamin obozów Najlepsze wakacje 2021 organizowanych przez Akademię (…).
Drogą mailową Akademia dostarczy Klientowi treść ww. Oświadczenia i Regulaminu.

19. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w obozie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Turystycznej.

 

 

podpis Klienta podpis Akademii

 

Dodatkowa informacja Klienta.
Dziecko chce być w pokoju z:


O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z:Zachowujemy reżim sanitarny