Umowa – Zgłoszenie na kolonie „Baśniowa operacja: Uśmiech Ogra” dla dzieci w wieku 7-10 lat – Wakacje 2019

zawarta w Olsztynie w dniu 24.05.2022 pomiędzy:

Organizator:
Akademia Ireneusz Górski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, tel. 89 521 87 45, e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016, reprezentowana przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią,

Klient:
1. Klient zgłasza na kolonie „Baśniowa operacja: Uśmiech Ogra” dla dzieci w wieku 7-10 lat organizowane przez Akademię w dniach 07 – 13 lipca 2019 r. Uczestnika/ów:

1. imię i nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
szkoła:
zamieszkały:
imię i nazwisko opiekuna Uczestnika:
telefon opiekuna:
e-mail opiekuna:

Uczestnikowi przysługuje zniżka:
Całkowita cena imprezy dla tego uczestnika po uwzględnieniu upustów wynosi 1345 zł.

2. Kolonie odbędą się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” Maróz 5, 11-015 Olsztynek.

3. Klient we własnym zakresie i na własny koszt:
• dowiezie Uczestnika na miejsce kolonii 07 lipca 2019 r. o godz. 15:00 i
• odbierze Uczestnika z kolonii 13 lipca 2019 r. o godz. 10:30.

4. W dniu odbioru Uczestnika z kolonii, po zwolnieniu pokoju, w godz. 10:30-12:30 odbędzie się podsumowanie kolonii i uroczyste wręczenie dyplomów przy ognisku.

5. Akademia w cenie kolonii zapewnia także catering dla Uczestnika i 2 odbierających Rodziców w czasie ogniska pożegnalnego. Nie można dokupić cateringu dla dodatkowych osób. Dodatkowy catering dla dodatkowych osób Klient zapewni we własnym zakresie.

6. Cała cena kolonii dla zgłoszonych Uczestników wynosi:
1345 złotych przy wniesieniu całej ceny (po odjęciu upustów wskazanych w ust. 1) do 30 maja 2019 r. lub
1345 złotych przy wniesieniu całej ceny od 31 maja 2019 r., kiedy Uczestnik traci prawo do upustu 100 zł/os.

7. Klient :
• kwotę przedpłaty 400 zł za każdego Uczestnika w celu rezerwacji miejsca na kolonii.
Brak wpłaty przedpłaty w wymaganej wysokości i terminie jest równoznaczny z niezawarciem umowy. Rezerwacja miejsca na kolonii wygasa.
Klient może zapłacić całą cenę kolonii w dniu podpisania umowy.

8. Klient zobowiązuje się zapłacić całą cenę kolonii wskazaną w ust. 6 pomniejszoną o kwotę przedpłaty gotówką w siedzibie Akademii lub na jej rachunek bankowy PKO BP w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505.
Ostateczny termin zapłaty całej ceny kolonii mija 10 czerwca 2019 r. Uczestnik z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zostanie dopuszczony do kolonii w przypadku braku zapłaty całej ceny kolonii.

9. Dla każdego Uczestnika kolonii Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os.

10. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna PTU S.A. (Regionalne Centrum Obsługi Ubezpieczeń ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk, tel. +48 58 323 30 51) dotyczącą m.in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną w przypadku jej odwołania.

11. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Uczestnika kolonii w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej Ustawą Turystyczną).

12. Klient może przenieść na innego Uczestnika przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia w sposób opisany w zał. nr 1: „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

13. Klient w trakcie imprezy turystycznej ma obowiązek poinformować Akademię lub kierownika kolonii o stwierdzonych przez niego niezgodnościach pod rygorem nie uznania zgłoszenia.

14. Informacja na temat wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1823) zawarta jest w zał. nr 1 „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

15. Akademia jest odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi turystycznej objętej umową oraz jest obowiązana do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy Turystycznej.

16. Dane do faktury (wpisać jeśli są inne niż dane Klienta):

Klient na adres mailowy otrzyma fakturę za kolonie w terminie 14 dni od zapłaty całej ceny kolonii.

17. Integralną częścią umowy są załączniki:
• „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy – zawierająca m.in. program kolonii zał. nr 1,
• „Warunki Uczestnictwa w obozach i koloniach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2019” zał. nr 2,
• „Karta kwalifikacyjna i Regulamin kolonii” zał. nr 3,
• „Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej” zał. nr 4,
zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Turystycznej.

18. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w kolonii są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Turystycznej.

 

 

podpis Klienta podpis Akademii

 

Dodatkowa informacja Klienta.
Dziecko chce być w pokoju z:


O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z:Zachowujemy reżim sanitarny