Umowa – Zgłoszenie na obóz „Bądź jak James Bond” dla 9-12 latków – Wakacje 2020

zawarta w Olsztynie w dniu 24.05.2022 pomiędzy:

Organizator:
Akademia Ireneusz Górski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, tel. 89 521 87 45, e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016, reprezentowana przez Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią,

Klient:
1. Klient zgłasza na obóz „Bądź jak James Bond” (zwany dalej James Bond) dla dzieci w wieku 9-12 lat organizowany przez Akademię w dniach 12-18 lipca 2020 r. Uczestnika/ów:

1. imię i nazwisko:
data urodzenia:
PESEL:
szkoła:
zamieszkały:
imię i nazwisko opiekuna Uczestnika:
telefon opiekuna:
e-mail opiekuna:

Uczestnikowi przysługuje zniżka:
Całkowita cena imprezy dla tego uczestnika po uwzględnieniu upustów wynosi 1295 zł.

2. Obóz odbędzie się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Janczary, Barczewko 80, 11-010 Barczewko.

3. Klient we własnym zakresie i na własny koszt:
• dowiezie Uczestnika na miejsce obozu 12 lipca 2020 r. o godz. 15:00 i
• odbierze Uczestnika z obozu 18 lipca 2020 r. o godz. 11:00.

4. W dniu odbioru Uczestnika z obozu, po zwolnieniu pokoju, o godz. 11:00, wychowawca w grupie zrobi podsumowanie obozu i wręczy uczestnikom dyplomy uczestnictwa w obozie. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, Akademia nie zorganizuje zwyczajowego ogniska z cateringiem na koniec obozu.

5. Akademia, Rodzic i Uczestnik zobowiązani są stosować się do zaleceń epidemicznych opisanych w Oświadczeniu nt. koronawirusa oraz Regulaminie obozów Akademii.

6. Cała cena obozu dla zgłoszonych Uczestników wynosi:
1295 złotych przy wniesieniu całej ceny (po odjęciu upustów wskazanych w ust. 1) do 15 czerwca 2020 r. lub
1395 złotych przy wniesieniu całej ceny od 16 czerwca 2020 r., kiedy Uczestnik traci prawo do upustu 100 zł/os. z tytułu płatności po 15 czerwca 2020 r.

7. Przy podpisaniu umowy Klient zapłacił :
• kwotę przedpłaty 400 zł za każdego Uczestnika w celu rezerwacji miejsca na obozie.
Brak wpłaty przedpłaty w wymaganej wysokości i terminie jest równoznaczny z niezawarciem umowy. Rezerwacja miejsca na obozie wygasa.
Klient może zapłacić całą cenę obozu w dniu podpisania umowy.

8. Klient zobowiązuje się zapłacić całą cenę obozu wskazaną w ust. 6 pomniejszoną o kwotę przedpłaty kartą w siedzibie Akademii lub na jej rachunek bankowy PKO BP w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505.
Ostateczny termin zapłaty całej ceny obozu mija 15 czerwca 2020 r. Uczestnik z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zostanie dopuszczony do obozu w przypadku braku zapłaty całej ceny obozu.

9. Dla każdego Uczestnika obozu Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os.

10. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna PTU S.A. (Regionalne Centrum Obsługi Ubezpieczeń ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk, tel. +48 58 323 30 51) dotyczącą m.in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną w przypadku jej odwołania.

11. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Uczestnika obozu w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej Ustawą Turystyczną).

12. Klient może przenieść na innego Uczestnika przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia w sposób opisany w zał. nr 1: „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

13. Klient w trakcie imprezy turystycznej ma obowiązek poinformować Akademię lub kierownika obozu o stwierdzonych przez niego niezgodnościach pod rygorem nie uznania zgłoszenia.

14. Informacja na temat wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1823) zawarta jest w zał. nr 1 „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy”.

15. Akademia jest odpowiedzialna za należyte wykonanie usługi turystycznej objętej umową oraz jest obowiązana do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 52 Ustawy Turystycznej.

16. Dane do faktury (wpisać jeśli są inne niż dane Klienta):

Klient na adres mailowy otrzyma fakturę za obóz w terminie 14 dni od zapłaty całej ceny obozu.

17. Integralną częścią umowy są załączniki:
• „Informacja dla podróżnego przed zawarciem umowy” – zawierająca m.in. program imprezy zał. nr 1,
• „Warunki Uczestnictwa w obozach Akademii w Olsztynie – Wakacje 2020” zał. nr 2,
• „Karta kwalifikacyjna i Regulamin obozu” zał. nr 3,
• „Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej” zał. nr 4,
zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Turystycznej.

18. W dniu przyjazdu na miejsce obozu Klient zobowiązuje się dostarczyć Akademii podpisane:
• Oświadczenie nt. koronawirusa,
• Regulamin obozów Najlepsze wakacje 2020 organizowanych przez Akademię (…).
Drogą mailową Akademia dostarczy Klientowi treść ww. Oświadczenia i Regulaminu.

19. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w obozie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Turystycznej.

 

 

podpis Klienta podpis Akademii

 

Dodatkowa informacja Klienta.
Dziecko chce być w pokoju z:


O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z:Zachowujemy reżim sanitarny